<var id="ft5n5"></var>
<cite id="ft5n5"></cite>
<var id="ft5n5"></var>
<var id="ft5n5"></var><var id="ft5n5"><video id="ft5n5"><thead id="ft5n5"></thead></video></var>
<cite id="ft5n5"><video id="ft5n5"></video></cite>
 91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

哈尔滨学院2013年分省分专业录取分数线

哈尔滨学院2013年各省各专业录取分数线

   专业名称  文科  理科  计划人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
福建  思想政治教育  454  454  454           1  1
福建  小学教育  463  463  463  407  407  407  2  2
福建  历史学  455  455  455           1  1
福建  汉语言文学  467  467  467           1  1
福建  英语  466  466  466           1  1
福建  数学与应用数学           436  436  436  1  1
福建  化学           426  426  426  1  1
福建  地理科学           436  436  436  1  1
福建  心理学           430  430  430  1  1
福建  小计  467  454     436  407     10  10
福建  所在省最低录取分数线  431  401  
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
青海  英语(师范)  412  412  412           1  1
青海  思想政治教育(师)  414  414  414           1  1
青海  小学教育(师)  418  418  418           1  1
青海  汉语言文学(师)  428  428  428           1  1
青海  数学与应用数学(师)           386  386  386  1  1
青海  小学教育(师)           377  377  377  1  1
青海  化学(师)           369  369  369  1  1
青海  物理学(师)           364  364  364  1  1
青海  生物科学(师)           386  386  386  1  1
青海  心理学(师)           361  361  361  1  1
青海  小计  428  412     386  361     10  10
青海  所在省最低录取分数线  382  340     
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
内蒙古  思想政治教育(师范类)  418  418  418           1  1
内蒙古  英语(师范类)  428  428  428           1  1
内蒙古  历史学(师范类)  420  419  419.5           2  2
内蒙古  地理科学  432  432  432           1  1
内蒙古  汉语言文学  436  436  436           1  1
内蒙古  秘书学  434  434  434           1  1
内蒙古  社会工作  414  414  414           1  1
内蒙古  会计学  436  436  436           1  1
内蒙古  英语(师范类)           415  415  415  1  2
内蒙古  俄语           432  432  432  1  1
内蒙古  小学教育           449  449  449  1  1
内蒙古  财务管理           455  440  447.5  2  2
内蒙古  数学与应用数学(师范类)           434  434  434  1  1
内蒙古  生物科学(师范类)           410  410  410  1  1
内蒙古  软件工程           423  411  415  4  4
内蒙古  心理学           402  402  402  1  1
内蒙古  所在省最低录取分数线  409  399  21  22
   专业名称  文理综合  计划录取人数  实际录取人数        
   最高分  最低分  平均分        
广西  英语(师范类)  500.9  500.9  500.9  1  1        
广西  生物科学  434.9  434.9  434.9  1  1        
广西  软件工程  428.9  428.9  428.9  1  1        
广西  土木工程  447.9  444.9  446.4  2  2        
广西  金融学  440.9  440.9  440.9  1  1        
广西  财务管理  439.9  432.9  436.4  2  2        
广西  法学  483.9  483.9  484  1  1        
广西  小学教育(师)  484.9  484.9  484.9  1  1        
广西  小计  500.9  428.9     11  11        
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
宁夏  法学  455  455  455           1  1
宁夏  小学教育(师范)  451  451  451           1  1
宁夏  法学  455  455  455           1  1
宁夏  思想政治教育(师范)  452  452  452           1  1
宁夏  汉语言文学  457  452  454.5           2  2
宁夏  历史学(师范)  454  454  454           1  1
宁夏  社会工作  454  454  454           1  1
宁夏  英语(师范类)           427  427  427  1  1
宁夏  小学教育(师范类)           422  422  422  1  1
宁夏  物理学(师范)           419  419  419  1  1
宁夏  生物科学(师范)           425  425  425  1  1
宁夏  心理学(师范)           425  425  425  1  1
宁夏  物理学           420  420  420  1  1
宁夏  软件工程           431  419  428  3  3
宁夏  会计学           433  433  433  1  1
宁夏  化学(师范类)           430  430  430  1  1
宁夏  财务管理           439  439  439  1  1
宁夏  小计  457  451     439  419     20  20
宁夏  所在省最低录取分数线  450  417  20
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
湖南  历史学  527  527  527           1  1
湖南  汉语言文学  521  521  521           1  1
湖南  英语  522  522  522           1  1
湖南  汉语国际教育  522  522  522           1  1
湖南  社会工作  522  522  522           1  1
湖南  小学教育  521  521  521           1  1
湖南  会计  524  524  524           1  1
湖南  秘书学  524  524  524           1  1
湖南  财务管理           443  443  443  1  1
湖南  电子信息工程           440  440  440  1  1
湖南  土木工程           447  435  441  3  3
湖南  软件工程           443  435  439  4  4
湖南  金融学           444  444  444  1  1
湖南  英语(师范类)           432  432  432  1  1
湖南  俄语           440  440  440  1  1
湖南  小计  527  521     447  432     20  20
湖南  所在省最低录取分数线  505  423  20
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
重庆  法学  506  506  506           1  1
重庆  秘书学  527  527  527           1  1
重庆  英语(师)  542  542  542           1  1
重庆  汉语言文学  501  501  501           1  1
重庆  英语  527  527  527           1  1
重庆  历史学(师)  506  506  506           1  1
重庆  财务管理  511  503  507           2  2
重庆  会计学  518  518  518           1  1
重庆  金融学  499  499  499           1  1
重庆  电子信息工程           469  469  469  1  1
重庆  俄语           478  478  478  1  1
重庆  城市地下空间           478  478  478  1  1
重庆  软件工程           472  472  472  2  2
重庆  食品科学与工程           463  463  463  1  1
重庆  土木工程           484  476  479.7  3  3
重庆  旅游管理           473  473  473  1  1
重庆  小计  542  499     484  463        
重庆  所在省最低录取分数线  499  462  20
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
江苏  金融学  304  304  304           2  2
江苏  汉语言文学  314  314  314           1  1
江苏  秘书学  304  304  304           1  1
江苏  英语(师范类)  301  301  301           1  1
江苏  会计学  299  299  299           1  1
江苏  历史学  305  301  303           2  2
江苏  财务管理  300  300  300           1  1
江苏  社会工作  301  301  301           1  1
江苏  汉语国际教育  301  301  301           1  1
江苏  财务管理           312  312  312  1  1
江苏  小学教育(师范类)           313  313  313  1  1
江苏  软件工程           316  312  313.6  9  9
江苏  化学           312  312  312  1  1
江苏  土木工程(           315  315  315  1  1
江苏  旅游管理           313  313  313  1  1
江苏  小计  314  299     316  312     25  25
江苏  所在省最低录取分数线  299  312     
   专业名称  理科  计划录取人数  实际录取人数        
   最高分  最低分  平均分        
吉林  小学教育  479  479  479  1  1        
吉林  英语(师范)  475  475  475  1  1        
吉林  英语  431  431  431  1  1        
吉林  物理学  467.9  467.9  467.9  1  1        
吉林  物理学(师)  459  459  459  1  1        
吉林  化学(师)  443  443  443  1  1        
吉林  化学  432  432  432  1  1        
吉林  心理学(师)  461  461  461  1  1        
吉林  电子信息工程  478  478  478  1  1        
吉林  软件工程  517.9  421  471.3  15  15        
吉林  土木工程  508.9  423  473  5  5        
吉林  财务管理  462  457  459.5  2  2        
吉林  城市地下空间工程  441  441  441  1  1        
吉林  食品科学与工程  433  433  433  1  1        
吉林  会计学  462  462  462  1  1        
吉林  旅游管理  445  445  445  1  1        
吉林  小计  517.9  421     35  35        
吉林  所在省最低录取分数线  421        
   专业名称  文科  计划录取人数  实际录取人数        
   最高分  最低分  平均分        
吉林  金融学  414  402  408  2  2        
吉林  汉语言文学  435  418  424.7  3  3        
吉林  会计学  420  416  418  2  2        
吉林  财务管理  404  401  402.5  2  2        
吉林  法学  410  410  410  1  1        
吉林  社会工作  411  411  411  1  1        
吉林  思想政治教育(师)  404  404  404  1  1        
吉林  小学教育  434  434  434  1  1        
吉林  秘书学  488.9  488.9  488.9  1  1        
吉林  英语(师范)  436  436  436  1  1        
吉林  俄语  485.9  485.9  485.9  1  1        
吉林  历史学  412  412  412  1  1        
吉林  地理科学  422  422  422  1  1        
吉林  地理科学(师范)  404  404  404  1  1        
吉林  汉语国际教育  403  403  403  1  1        
吉林  小计  488.9  401     20  20        
吉林  所在省最低录取分数线  401        
   专业名称  文科  理科  计划录取人数  实际录取人数
   最高分  最低分  平均分  最高分  最低分  平均分
海南  俄语  609  609  609           1  1
海南  旅游管理  610  610  610           1  1
海南  金融学  608  608  608           1  1
海南  汉语言文学  602  602  602           1  1
海南  英语(师范类)  605  605  605           1  1
海南  英语           567  567  567  1  1
海南  财务管理           551  551  551  1  1
海南  城市地下空间工程           551  551  551  1  1
海南  软件工程           559  555  557  2  2
海南  小计  610  602     567  551     10  10
海南  所在省最低录取分数线  590  541  10
   专业名称  理科  计划录取人数  实际录取人数        
   最高分  最低分  平均分        
贵州  小学教育(师范)  369  369  369  1  1        
贵州  英语(师范)  374  374  374  1  1        
贵州  数学与应用数学(师范)  369  369  369  1  1        
贵州  物理学  371  371  371  1  1        
贵州  化学  377  374  375.5  2  2        
贵州  生物科学  380  365  372.5  2  2        
贵州  软件工程  384  364  371.6  20  20        
贵州  电子信息工程  389  376  381  3  3        
贵州  土木工程  395  385  388.7  3  3        
贵州  食品科学与工程  392  377  385.3  4  4        
贵州  会计学  404  404  404  1  1        
贵州  财务管理  413  413  413  1  1        
贵州  金融学  395  395  395  1  1        
贵州  旅游管理  384  384  384  1  1        
贵州  小计  413  364     42  42        
贵州  所在省最低录取分数线  360        
   专业名称  文科  计划录取人数  实际录取人数        
   最高分  最低分  平均分        
贵州  社会工作  448  448  448  1  1        
贵州  思想政治教育(师范)  460  460  460  1  1        
贵州  小学教育(师范)  467  467  467  1  1        
贵州  秘书学  462  455  459  3  3        
贵州  汉语言文学(师范)  470  470  470  1  1        
贵州  汉语言文学  479  450  463.7  7  7        
贵州  历史学(师范类)  486  486  486  1  1        
贵州  英语  477  477  477  1  1        
贵州  英语(师范类)  469  469  469  1  1        
贵州  俄语  472  472  472  1  1        
贵州  地理科学  481  481  481  1  1        
贵州  小计  486  448     19  19        
贵州  所在省最低录取分数线  446        

哈尔滨学院2013年分省分专业录取分数线

[1] [2] [3] 下一页

2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

新极速彩票思路_新极速彩票私下招商-新极速彩票私盘 曼联vs利物浦| 比心| 在远方| 翻译| 腾讯| 唐艺昕被曝疑有孕| 广联达| 比心| 滕王阁| 英国短毛猫|