<var id="ft5n5"></var>
<cite id="ft5n5"></cite>
<var id="ft5n5"></var>
<var id="ft5n5"></var><var id="ft5n5"><video id="ft5n5"><thead id="ft5n5"></thead></video></var>
<cite id="ft5n5"><video id="ft5n5"></video></cite>
 91中考网 > 中考 > 中考复习 > 语文 > 正文

七年级语文下册第六单元课内复习卷(含参考答案)

文章来源于91中考网 http://www.91zhONGkAo.com

语文:第六单元课内系统复习卷(语文版七年级下)
注意事项:
1. 本卷共4页,不限完卷时间,学生直接在试题上答卷;
2. 本卷既可用于每单元自测,又可用于期末集中复习,请务必保留以备期末装订之用。
一、单元正音测试(给加点的字注音)
1.黔之驴                  2.好事者               3.蔽林间窥之            
4.慭慭然                  5.远遁                 6.稍近益狎        
7.跳踉                    8.以为且噬己也         9.可爱者甚蕃         
10.淤泥                   11.濯清涟而不妖        12.亵玩        
13.隐逸                   14.不蔓不枝            15.陋室铭     
16.德馨                   17.案牍                18.西蜀         
19.苔痕                   20.屏障                21.喧哗        
22.呓语                   23.叱喝                24.齁声         
25.曳屋                   26.林嗣环              27.少顷             
28.犬吠                   29. 呓语               30.许许声     
31.大骇                   32.荡倚冲冒            33.大闞      
34.瘸腿                   35.篱笆                36.踹掉      
37.鸿儒                   38.周敦颐              39.噫      
40.鳏寡孤独               41.屡见不鲜            42.惊觉      
43.打鼾                   44.中间力拉崩倒之声      45.润如酥    
二、解释下列词语的一词多义。
    稍出近之                               船载以入
1.近   又近出前后                     2.以  以为神    
稍近益狎                              以为且噬己也。
庞然大物                              然往来视之
3.然                                 4.之  蹄之
然往来视之                            计之 
众妙毕备                              妇扶儿乳
5.妙                                  6.乳
以为妙绝                             儿含乳啼
    [来源:学.科.网]

       以为妙绝                              手有百指
7.绝                                  8.指
       群响毕绝                              不能指其一端
       口技人坐屏障中                          妇拍而呜之
9.坐                                 10.呜
       满坐寂然                               口中呜声
   斯是陋室                              有仙则名
11.是                               12.名
   当是时                                不能名其一处也[来源:学科网]
       水陆草木之花                          无他,但手熟尔
13.之  何陋之有                       14.尔  尔安敢轻吾射
       予独爱莲之出淤泥而不染                 问君何能尔
       益习其声                               稍出近之
15.益                                 16.出
       益狎                                  又近出前后
       可爱者甚蕃
17.爱                               
       晋陶渊明独爱菊
三、写出下面句子中的通假字并解释。
1.技止此耳(    )                      2.满坐寂然(   )
四、比较下列词语的古今异义。
1.惟吾德馨                          2.无案牍之劳形                 
3.无丝竹之乱耳                      4.会宾客大宴                              
5.但闻屏障中抚尺一下                6.宾客意少舒                               
7.虽人有百手                        8.但闻屏障 中抚尺一下                   
9.几欲先走                          10. 以为且噬己也                  
11.益习其声                         12.谈笑有鸿儒                  
13.宜乎众矣                         14.亭亭净植                    
15.陶后鲜有闻                       16.两股战战                     
17.莫相知                           18.稍出近之                    
19.微闻有鼠作作索索                 20.虽人有百手                  
五、指出下列加点词语的词类活用情况
1. 船载以入                         2.蹄之                      
3.稍近益狎                          4. 山不在高,有仙则名         
5.水不在深,有龙则灵                6. 无案牍之劳形                  
7. 惟吾德馨                          8.无丝竹之乱耳                  
9. 不蔓不枝                         10.香远益清                   
11.会宾客大宴                       12.不能名其一处也              
13.京中有善口技者                   14.妇扶儿乳                    
15.妇手拍儿声                       16.遥闻深巷中犬吠               
17.稍出近之                         18.计之                        
19.尽其 肉                          
六、单元修辞测试(指出下列各句使用的修辞方法。)
1.苔痕上阶绿,草色入帘青。(   )
                                            
2.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(   )
                                           
3.孔子云:“何陋之有?”(   )
                                            [来源:Zxxk.Com]
4.菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。(   )
                                           
5.谈笑有鸿儒,往来无白丁。(    )
                                       
6.南阳诸葛庐,西蜀子云亭。(    )
                                        
7.俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。(   )
                                        
8.海日生残夜,江春入旧年。(   )
                                        
9.潮平两岸阔,风正一帆悬。(   )
                                         
10.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。(   )
                                        
11.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。(   )
                                         
12.出淤泥而不染,濯清涟而不妖。(   )
                                          

参考答案
一、单元正音测试(给加点的字注音)
1.qián  2. hào   3. kuī   4.yìn    5.dùn    6.xiá     7.1iáng    8. shì
9. fán   10. yū    11. zhuó   12. xiè   13. yǐn yì   14. màn     15. míng 
16. xīn   17. dú   18. shǔ    19. tái   20. zhàng    21. huá   22. yì   23. chì
24.hōu    25. yè    26. sì    27. qǐng   28. fèi    29. yì   30. hǔ     31.hài
32.yǐ    33.hǎn   34.qu é    35.lí•bɑ    36.chuài    37.rú   38.dūn yí
39.yī  40.ɡuān   41.lǚ   42.jiào    43.hān    44.jiàn    45.sū  
二、解释下列词语的一词多义。
1.近:①靠近;②逼近;③贴近。  2.以:①而;②把;③认为。  3.然:①庞然大物……的样子;②然而,但是。  4.之:①驴子,代词;②老虎 ,代词;③这情况,代词。
5.妙: ①妙处 ②奇妙   6.乳:①喂奶 ②奶头    7. 绝:①极 ②消失  8.指:①手指 ②指明    9.坐: ①动词,坐  ②通“座”,座位   10.呜:①动词,哄着小孩睡觉  ②拟声词
11.名:①判断动词,是 ②代词,这    12.名:①名词用作动词,出名,著名  ②动词,说出    13.之:①结构助词“的”。  ②用在疑问句中,作为宾语前置的标志。不译。③用在主谓之间,取消句子独立性。不译。    14.尔:①语气词,罢了。  ②第二人称代词,你。   ③代词,这样。  15.益:①渐渐。②更加。   16.出:①动词,走出树林。②出现。17.爱:①令人感到可爱;令人喜爱,让人喜欢。②喜爱,喜欢。   
三、写出下面句子中的通假字并解释。
1.“止”通“只”,不过。    2.“坐”通“座”。
四、比较下列词语的古今异义。
1.馨:古义,美好。今义,芳香。       2.形:古义,身。今常用义为样子、形状。
3.丝竹:古义,琴瑟萧笛之类管弦乐器,这里指奏乐的声音。今指丝绸、竹子。
4.会:古义,适逢。今义,会议。      5. 闻:古义,听见 。今义,用鼻子嗅。
6.少:古义,稍微。今义,数量小。    7. 虽:古义,即使。今义,表转折的连词。
8.但:古义,只。今义,但是。        9. 走:古义,跑。今义,步行。
10.且:古义,将要。今义,而且,并且。  11.益:古义,渐渐,更加。今义,好处,增加。
12.鸿:古义,大,渊博。今义,鸿雁,书信。   13.宜:古义,当,这里和“乎”连用,有当然的意思。今义,合适,应当。
14.植:古义,树立。今义,种植。     15.鲜:古义,很少,稀。今义,新鲜。
16.股:古义,大腿。今义,屁股。      17.相知:古义,相,表示一方对另一方。知,了解,知道。今义,常指两人相互了解。
18.稍:古义,渐渐。今义,常指略微。   19.闻:古义,听。今义,指用鼻子嗅。
20.虽:古义 ,即使,表示假设的连词。今义,指“虽然”,表示转折的连词。
21.
五、指出下列加点词语的词类活用情况
1.船:名词作状语,用船,意思是“用船把驴子运到黔”。   2. 蹄:名词作动词,用蹄踢,意思是“驴用蹄子踢老虎”。      3.狎:形容词用作动词,戏弄。
4.名:名词活用为动词,出名。        5.灵:名词活用为动词,显出灵异。
6. 劳:动词作使动词,使……感到劳累。7.馨:名词活用为动词,此指居室主人道德美好高尚,可译为有了芳馨。              8.乱:动词作使动词,使……感到混乱。
9.蔓:名词用作动词,长枝蔓。枝:名词用作动词,生枝杈。
10.远:形容词作动词,远播,远远地传送出去。
11.宴:名词作动词,举行宴会。       12.名:名词作动词,说出。
13.善:形容词用作动词,“擅长”。     14.乳:名词用作动词,喂奶。
15.手:名词用作状语,用手。         16.遥:形容词用作状语,远远的。
17.近:形容词用作动词,靠近。       18.计:名词用作动词,盘算,考虑。
19.。盒稳荽视米鞫,吃光。       20.
六、单元修辞测试
1.对偶     这句话运用对偶的手法描写了陋室的环境,从而渲染了恬静的气氛,反映了室主任淡泊的心情。
2.对偶    采用对偶的手法表现室主人不受那些世俗、官场生活的干扰,有的只是情趣高雅、幽静脱俗的生活。
3.反问   文章最后用反问手法,以孔子的话“何陋之有”为结语,不仅照应了开头的“惟吾德馨”,而且结束全文,说明了为什么陋室不陋的观点。
4.排比、比喻   本句把菊花比喻为“隐士”,用它的抗霜,表现人的孤傲。把牡丹比喻为“富贵人”,用它的浓艳,表现人的庸俗。把莲花比喻为“君子”,用它的清逸,表现人的清高。采用排比手法,目的写莲花,却有意引出菊花、牡丹作比较,通过层层对照,突出莲花那种傲岸不俗、超脱不群的品格。
5. 对偶   这里运用对偶的修辞手法,写出了陋室主人交往之雅。
6. 对偶、类比   这里运用对偶、类比的修辞手法,引古贤之名室证“陋室”,意在以古代名贤自况,表明陋室主人也具有古代名贤的志趣和抱负。
7.本句运用排比和夸张两种修辞,极写火起之后各种声响的多而杂:大人们的呼叫声,小孩的求救声,狗叫声交织在一起。这样,就用简洁的语言生动而形象地写出深夜火起时的杂乱的场面。
8.对偶、拟人   诗人把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,并用“生”与“入”字把它拟人化。此句写出观江上日出引发的感慨,表达了对家乡和亲人的怀念。
9.对偶   本句运用对偶手法,写雄伟壮丽的长江,表达出热爱江南山水的情感。
10.对比   这两句由写景转为议论,用对比手法,突出早春的可爱。
11.比喻   句中以“黑云”比喻敌军,形容其来势之凶猛。而“金鳞”借指守城将士披坚执锐,严阵以待。
12.对偶   从莲的生长环境表现其如君子不随时俗,不与黑暗势力同流合污。

文章来源于91中考网 http://www.91zhONGkAo.com

2016年中考信息不断变化,www.91zhongkao.com 91中考网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

新极速彩票思路_新极速彩票私下招商-新极速彩票私盘 孙杨听证会后发文| 31省前三季度GDP| 徐冬冬发文| 烈火英雄抄袭被诉| 皎月女神重做| 獐子岛扇贝又死了| 国足接受里皮辞职| 瑞幸咖啡亏损5亿| 今日头条被约谈| 安徽3死3伤杀人案|